Cô Hoa

Giáo viên
Brief info

Giáo viên Montessori quốc tế được công nhận bởi hiệp hội
MACTE Thạc sỹ Luật Kinh Doanh Quốc tế, Đại học Exeter -
Anh Quốc
"The planet does not need more successful people. But it does desperately need more
peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of every kind." (David W.Orr) - "Thế giới
không cần thêm những người thành công. Nhưng thế giới cần hơn hết những người gìn giữ hòa
bình, người chữa lành, người khôi phục, người kể chuyển và người yêu thích mọi thứ."