Cô Huyền

Giáo viên
Brief info

Giáo viên Montessori quốc tế được công nhận bởi hiệp hội MACTE
Tốt nghiệp Giáo Dục Mầm non
Maria Montessori (1870-1952) “Nếu muốn giúp cho cuộc sống của trẻ trước hết chúng ta phải
nghiên cứu nó. Dạy trẻ có nghĩa là chúng ta không cố gắng dạy mà học hỏi từ trẻ,… chỉ khi
chúng ta biết nhu cầu của trẻ chúng ta mới có thể bắt đầu học cách làm thế nào để chăm sóc cho
trẻ”.