Cô Ngân

Giáo viên
Brief info

Giáo viên Montessori quốc tế được công nhận bởi hiệp hội
MACTE Thạc sỹ Tài chính Quốc tế, Đại học Westminster –
Anh Quốc
“The home is the chief school of human virtues” (William Ellery Channing) – Gia đình luôn là
môi trường quan trọng nhất cho mọi giá trị đạo đức của nhân loại.